top of page

Algemene voorwaarden

 • Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Pure en een cliënt waarop Beautysalon Pure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • Inspanningen schoonheidssalon

Beautysalon Pure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beautysalon Pure Priscilla zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 • Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Pure melden. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch of via de app is doorgegeven via het hiervoor bekende telefoonnummer. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautysalon Pure de helft van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beautysalon Pure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Beautysalon Pure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 • Annuleringsbeleid  

Je afspraak is erg belangrijk voor ons en deze is speciaal voor jou gereserveerd. We realiseren ons dat er veel dingen zijn die in het dagelijks leven van mensen kunnen voorkomen. Hoewel we begrip voor jouw situatie hebben, zorgt late berichtgeving ervoor dat een andere klant geen afspraak kan maken. Daarom hanteren we dit beleid, ongeacht de reden voor annulering Beautysalon Pure Priscilla hanteert een minimaal 24-uurs annuleringsbeleid. Als een afspraak wordt gemist, geannuleerd of gewijzigd met minder dan 24 uur van tevoren, worden er annuleringskosten in rekening gebracht.

Annuleringskosten

• Minder dan 24 uur annulering leidt tot een vergoeding gelijk aan 50% van de gereserveerde behandeling;

• “No shows” worden 100% van de gereserveerde behandeling in rekening gebracht.​

Hoe opnieuw plannen?

De wijziging van tijd en datum kan worden gedaan door uw bestaande afspraak online te wijzigen. U kunt dit doen via het boekingssysteem of via ons.

 

Hoe te annuleren?

Annuleringen meer dan 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak kunnen online worden gedaan .

via het boekingssysteem, door een mail te sturen of onze telefonisch te benaderen en bij het niet op nemen van de telefoon een voicemail in te spreken. 

 • Betaling

Beautysalon Pure Priscilla vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en via het boekingssysteem en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 • Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beautysalon Pure Priscilla voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Beautysalon Pure Priscilla behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautysalon Pure Priscilla zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 • Geheimhouding

Beautysalon Pure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautysalon Pure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 • Aansprakelijkheid

Beautysalon Pure Priscilla is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautysalon Pure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 • Beschadiging & diefstal

Beautysalon Pure Priscilla heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautysalon Pure meldt diefstal altijd bij de politie.

 • Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beautysalon Pure en de behandelende schoonheidsspecialiste. Beautysalon Pure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beautysalon Pure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beautysalon Pure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 • Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautysalon Pure Priscilla het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 • Recht

Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Pure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page